Klubbens regelsæt

God organisationsledelse

BK Trekanten KIF’s bestyrelse har vedtaget nedenstående regler som appendiks til bestyrelsens forretningsorden.  Appendiks vil blive offentliggjort på BK Trekanten KIF’s hjemmeside og vil endvidere blive formidlet på klubbens generalforsamling i 2015.

 1. Bestyrelsen sikrer åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde, således beslutninger løbende kommunikeres til medlemmerne. Dette sker bl.a. ved
  • at lægge dagsordener og referater fra bestyrelsens og udvalgenes møder på hjemmesiden
  • at væsentlige bilag, der understøtter mødedagsordener skal være tilgængelige, dog undtaget bilag, der vedrører fortrolige sager.
  • gennem opslag på klubbens hjemmeside at kommunikere væsentlige beslutninger.

 

 1. Der skal være åbenhed og gennemskuelighed i klubbens økonomiske forvaltning og i regnskabsaflæggelsen.
  • budget skal være fastlagt og vedtaget af bestyrelsen inden regnskabsårets start, således at væsentlige afvigelser løbende kan identificeres og nødvendige forholdsregler kan træffes.
  • der skal være en klar struktur for de samlede indtægter og udgifter (kontoplan)
  • Bestyrelsen skal som minimum kvartalsvis have økonomi som et punkt på dagsordenen for at sikre ansvarlig opfølgning på kvartalsrapporter

 

 1. Bestyrelsen sørger for at interessenter i BK Trekanten KIF på anmodning kan få alle oplysninger om økonomiske forhold.
  • Kommer klubben i økonomiske vanskeligheder, er det vigtigt at orientere medlemmerne og eventuelle interessenter udefra herom snarest muligt.

 

 1. Bestyrelsen tilser, at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner.
  • BK Trekanten KIF skal have en klar formuleret vision/strategi, som knytter sig til klubbens formål
  • For visioner og strategier skal der udarbejdes budgetter, og disse skal implementeres i den løbende regnskabsrapportering.

 

 1. Principperne for opgave- og rollefordelingen mellem bestyrelsen og de enkelte underudvalg skal være beskrevet.
  • Opgavefordelingen beskrives en gang årligt efter generalforsamlingen i et dokument over bestyrelsens ansvarsområder
  • Bestyrelsens styregruppe arbejder primært med politiske beslutninger, repræsentation og udvikling af klubben, mens de øvrige udvalg/ansvarsområder arbejder med sikring af klubbens hverdag og opgaver, så disse løses til medlemmernes tilfredshed.
  • Prokuraforhold skal godkendes af bestyrelsen og gennemgås minimum en gang årligt på et af bestyrelsens møder
  • Bestyrelsens beslutninger foreligger altid skriftligt, så de kan dokumenteres, enten i form af mødereferater eller mail korrespondance.

 

 1. Den samme person må helst ikke bestride både en post i bestyrelsen og være ansat som medarbejder i afgørende interessenter for BK Trekanten KIF. Anden form for interessesammenfald skal som minimum oplyses og i videst muligt omfang undgås.
  • Bestyrelsesmedlemmer oplyser, om de har andre poster, hvor der kan være sammenfald af interesser.
  • Bestyrelsen skal være opmærksom på at bestemmelsen også omfatter nærtstående (ægtefæller), hvor der kan være risiko for interessesammenfald.

 

 1. Bestyrelsen sikrer, at BK Trekanten KIF er til stede på repræsentantskabsmøder, med mindre helt særlige grunde forhindrer dette.
  • Bestyrelsens styregruppe bør som minimum være repræsenteret med 1 person ved direkte interessenters årlige møder, herunder søge indflydelse i områder, der har BK Trekanten KIF’s fokus.

 

 1. Bestyrelsen sikrer, at BK Trekanten KIF overholder alle bestemmelser og regler i øvrigt i henhold til DBwF´s love, for dermed at sikre tillid til dansk idræt og den frivillige foreningsverdens troværdighed.

 

Klubmedlemmer.

BK Trekanten KIF ønsker at have en stærk forbundet bowlingklub, med sporten og udvikling i centrum. Vi ønsker at være den bedste af vores slags målt på det vi gør mere end det vi siger.

Samtidig stiller vi disse få og meget utvetydige punkter op, som du som medlem skal efterleve.

 

 1. BK Trekanten KIF vil sikre gennem medlemmerne at der er et godt konkurrencemiljø og god sportsånd.
  • Alle skal respektere enhver som deltager i sportskampe hvor BK Trekanten KIF deltager, det er holdledere, holdsættere, medspillere, modspillere, dommere, halansvarlige og andre frivillige i BK Trekanten KIF.

 

 1. BK Trekanten ønsker at sikre at alle klubmedlemmer overholder den organisatoriske struktur, om det er på holdet eller i klubben.
  • Klubmedlemmer skal gå til den udpegede ansvarlige for området og sikre en løsningsorienteret kommunikation for de udfordringer som måtte være.

 

 1. BK Trekanten KIF forventer at klubmedlemmer respekterer hinanden og hinandens grænser.

                   

 1. BK Trekanten KIF´s klubmedlemmer skal være de bedste repræsentanter for bowlingsporten i Danmark.
  • Vi tager i mod den medalje vi har vundet.
  • Vi anerkender modstanderen uanset om vi har vundet eller tabt.
  • Vi giver hånd når vi modtager medaljen, og siger tak.
  • Vi respektere de valgte i vores demokrati, så de kan løfte den opgave de er valgt til.

 

 1. BK Trekanten KIF vil på ingen måder gå på kompromis med ovenstående.
  •  Alle laver fejl – lad os sammen tage den løsningsorienterede dialog.

Opdateret den. 05.08.19

Vedtægterne kan downloades som PDF her