Vedtægter

BK Trekanten – KIF
Stiftet 1. juni 1978

§1 BK Trekanten KIF’s navn og hjemsted

 1. Klubbens navn er BK Trekanten KIF.
 2. Hjemstedet er Kolding kommune.
 3. BK Trekanten KIF’s adresse er altid formandens.
 4. BK Trekanten KIF tegnes af formanden ved underskrift samt af kassereren i økonomiske henseender.

§2 BK Trekanten KIF’s formål

 1. At samle interesserede om bowlingsporten og gennem denne, at opnå et fællesskab og et godt kammeratskab med andre.
 2. At deltage i de af DBwF og underliggende afdelinger arrangerede holdturneringer og mesterskaber.

§3 Organisation og tilhørsforhold

 1. BK Trekanten KIF er en afdeling af Kolding Idræts Forening.
 2. BK Trekanten KIF er tilsluttet Kolding halkreds, Danmarks Bowling Forbund, underliggende afdelinger og derigennem Danmarks Idrætsforbund.
 3. BK Trekanten KIF’s love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med love og bestemmelser i de organisationer, som BK Trekanten KIF er tilsluttet. 

§4 Medlemskab af BK Trekanten KIF

 1. Alle kan søge optagelse i BK Trekanten KIF. Dog kan personer, som står i restance til andre organisationer under DIF ikke optages. Nye medlemmer, der ønsker optagelse i BK Trekanten KIF, forelægges bestyrelsen.
 2. Bestyrelsens styregruppe og KIF Hovedforening kan nægte et medlem optagelse i foreningen, ligesom den kan udelukke et medlem fra foreningens arrangementer, hvis medlemmet har begået groft brud på BK Trekanten KIF’s vedtægter eller på kammeratskabet i foreningen.
 3. En udelukkelse gælder til nærmest følgende generalforsamling, hvor bestyrelsen skal forelægge sagen. Det udelukkede medlem har ret til at blive hørt. Eksklusion kræver 2/3 af de afgivne stemmer.
 4. Optagelse kan ske som aktiv eller passiv medlem.
 5. Skift fra aktiv til aktiv-passiv eller til passivt medlemskab kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen samt ved langvarig sygdom.
 6. Ved udmeldelse af BK Trekanten KIF skal medlemmet være gældfri af klubben.
 7. Udmeldelse af BK Trekanten KIF kan ske i maj måned og skal skriftligt meddeles formanden. Det er dog muligt at udmelde sig på andre tidspunkter, men medlemmet hæfter økonomisk for hele sæsonen.
 8. Bestyrelsens styregruppe kan i særlige tilfælde dispensere for stk. 7.
 9. Ethvert medlem har pligt til at overholde love og retningslinjer, eksempelvis
  1. Etisk kodeks
  2. Strategi for Sociale Medier

Forsømmelser imod dette kan medføre karantæne eller udelukkelse af BK Trekanten KIF. Beslutningen herom kan træffes efter §4 Stk. 2 og Stk. 3.

§5 Spilledragt

 1. Ved enhver deltagelse i DBwF og underliggende afdelingers holdturneringer samt mesterskaber, skal der spilles i den for klubben godkendte klubdragt.

§6 Kontingenter

 1. Der skal betales et indmeldelsesgebyr ved optagelse i BK Trekanten KIF.
 2. Kontingentet forfalder til betaling den 1. hverdag i hvert kvartal for det kommende kvartal via PBS. Ved anden betaling af kontingent opkræves et gebyr på kr. 50 pr. medlem pr. betaling.
 3. Bestyrelsens styregruppe behandler og fastlægger retningslinjer for medlemmer der er i restance, herunder gebyrer.
 4. Indmeldelsesgebyrer og kontingenter fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§7 Regnskab

 1. BK Trekanten KIF’s regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Regnskabet revideres hvert år af en regnskabskyndig revisor, som er valgt på den ordinære generalforsamling.
 2. Regnskab og budget forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 §8 Generalforsamling

 1. BK Trekanten KIF’s øverste myndighed er generalforsamlingen.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned.
 3. Stemmeret har alle BK Trekanten KIF’s medlemmer over 16 år, der har deres licens igennem klubben og ikke er i restance. Ungdomsspillers forældre har taleret.
 4. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel.
 5. Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretninger fra bestyrelsen v/formanden
  3. Regnskab og budget.
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingenter.
  6. Valg af bestyrelse, suppleanter og 1 regnskabskyndig revisor.
  7. Eventuelt.
 6. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage, inden denne afholdes.
 7. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Andre afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
 8. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt bestyrelsen eller 1/3 af BK Trekanten KIF’s medlemmer ønsker det, med fremsat, motiveret dagsorden. Kun punkter på denne dagsorden kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

 §9 BK Trekanten KIF’s bestyrelse

 1. BK Trekantens KIF’s daglige drift ledes af bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan indkalde Ad-hoc en konsulent, alt efter punktets karakter. I tilfælde af stemmelighed, har formanden to stemmer.
 3. Bestyrelsen vælges blandt BK Trekanten KIF’smedlemmer for 2 år ad gangen. Formand og 1 bestyrelsesmedlem på lige årstal. Næstformand og kasserer på ulige årstal. Suplerantenvælges for et år af gangen.
 4. Bestyrelsens arbejdsområder og opgaver er beskrevet i BK Trekanten KIF’s udviklingsplan, sidstnævnte fremlægges hvert år på generalformsalingen.
 5. Fra bestyrelsen vælges 1 medlem (og 1 suppleant), som er fast deltager i KIF´s Hovedbestyrelse.
 6. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte diverse udvalg til forskellige ad hoc arbejdsopgaver, uden at medlemmerne af udvalget er medlem af bestyrelsen. Udvalget refererer til bestyrelsen.
 7. Bestyrelsen og udvalgsformænd er kontingentfri.

§10 Holddannelse

 1. BK Trekanten KIF’s hold vælges af den senioransvarlige for seniorerne, og for ungdomsholdenes vedkommende er det den ungdomsansvarlige. Bruttoholdene sættes efter bedste skøn af de enkelte spilleres styrke.
 2. For BK Trekanten KIF’s seniorer er det holdledere der udvælger de enkelte hold til hver kamp.

 §11 Klubbens opløsning

 1. BK Trekanten KIF kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to af hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst en måneds mellemrum, går ind for BK Trekanten KIF’s opløsning.
 2. Opløses BK Trekanten KIF, realiseres BK Trekanten KIF’s værdier, og det derved indkomne beløb tilgår da hovedforeningen KIF.

 

BK Trekanten KIF’s vedtægter er revideret og godkendt på generalforsamlingen den 28. februar 2019.

Vedtægterne kan downloades som PDF her